За гранью зла: Волочкова показала шпагат наоборот (ФОТО)

25 íîÿáðÿ, â Íàöèîíàëüíîì òåàòðå èìåíè È. Ôðàíêî êèåâñêîìó çðèòåëþ áóäåò ïðåçåíòîâàíî íîâîå øîó  Àíàñòàñèè Âîëî÷êîâîé «ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ».  íîâîé ïðîãðàììå ñàìàÿ èçâåñòíàÿ è ñàìàÿ ýïàòàæíàÿ ïðèìà ðîññèéñêîãî áàëåòà âûéäåò çà ðàìêè ñâîåãî ïðèâû÷íîãî àìïëóà: Àíàñòàñèÿ íå òîëüêî ñòàíöóåò êëàññè÷åñêèå áàëåòíûå õèòû è äèíàìè÷íûå ñîâðåìåííûå êîìïîçèöèè, íî è âîçüìåò â ðóêè ìèêðîôîí, ÷òîáû ñïåòü íåñêîëüêî ïåñåí, íàïèñàííûõ ñïåöèàëüíî äëÿ íåå ("Áàëåðèíà" Èãîðÿ Íèêîëàåâà è "Àïëîäèñìåíòû" Ëþáàøè).  ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: èçâåñòíûé òàíöîâùèê Ðèíàò Àðèôóëèí (ñîëèñò áàëåòà Áîëüøîãî òåàòðà 1999-2010), îïåðíûå çâåçäû Àëåêñåé Ñóëèìîâ è Êñåíèÿ Îäèíöîâà, à òàêæå àêðîáàòè÷åñêèé áàëåò "Keep Balance". Çðèòåëåé æäóò ÿðêèå òàíöåâàëüíûå è âîêàëüíûå êîìïîçèöèè íà ìóçûêó Èãîðÿ Êîðíåëþêà, Íèíî Ðîòà, Ýäâèíà Ìàðòîíà, Äæîðäæà Ìàéêëà, Èãîðÿ Íèêîëàåâà.

Танцівниця Анастасія Волочкова поділилася на сторінці в Instagram фото свого номера під назвою Геометрія кохання.

— «Балерині» самій не зашкодить зі сторони подивитися на це пекельне пекло… Може соромно стане, бо, це за межею зла, – прокоментували передплатники колишньої прими фото виступу.

— «Російський балет» – це зовсім інший вид мистецтва. Мадам Волочкова – майстер акробатичних етюдів, – зазначили інші. Сама ж Волочкова ставиться до критики з розумінням і гумором.

Волочкова у шпагаті навпаки